Algemene Voorwaarden v23.0.2

Concera Software, hierna mede geschreven als Concera of opdrachtnemer, levert uitsluitend diensten en producten met in acht neming van de eigen algemene voorwaarden. Tenzij door Concera Software schriftelijk anders is overeengekomen worden alle voorwaarden, inkoopvoorwaarden en/of andere voorwaarden, anders van de Algemene Voorwaarden van Concera, nadrukkelijk van de hand gewezen.
Ingangsdatum : 1 januari 2023
Versie : 23.0.2.
Revisiecode : 35c32d03da182fb24c6da97e29aa72d5


1. Definities
1.1 Opdrachtgever : De natuurlijke of rechtspersoon, welke met Concera Software een overeenkomst aangaat.
1.2 Opdrachtnemer of Concera : Concera Software, een rechtspersoon naar Nederlands recht, alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde ondernemingen.
1.3 Dienst : De door Concera geleverde diensten, zoals bijvoorbeeld grafisch ontwerp, programmeren, automatisering, hard- en softwarelevering, advies, planning en onderhoud.
1.4 Overeenkomst : De door opdrachtgever en Concera aangegane overeenkomst met betrekking tot de door Concera geleverde dienst(en) en/of producten.
1.5 Order : Opdracht gegeven door opdrachtgever voor het leveren van een dienst en/of product door Concera.
1.6 Programmatuur : De door Concera geleverde dienst en/of product met betrekking tot door Concera geproduceerde en ontwikkelde software.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Concera en opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van algemene of specifieke voorwaarden van opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt door Concera uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, door middel van een door opdrachtgever en Concera ondertekende schriftelijke overeenkomst.
2.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Concera, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.5 Tenzij door Concera Software schriftelijk en ondertekend (dus niet per email) anders is overeengekomen, worden inkoop-, algemene- en/of andere door opdachtgever toepasselijk geachte voorwaarden niet geaccepteerd en uitgesloten van iedere opdracht.

3. Totstandkoming van een overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke order door opdrachtgever of door een afname of gebruikmaking van dienst(en) en/of producten van Concera door opdrachtgever.
3.2 Concera heeft het recht om een opdracht, zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4. Aanbieding en acceptatie
4.1 De door Concera gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 
4.2 De offerte is wordt in opdracht genomen wanneer Concera de opdrachtbevestiging van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard.
4.3 Aanbiedingen worden gemaakt met in acht neming van een betalingstermijn van 30 dagen. 
4.4 Bij toepasselijkheid van een betalingstermijn van langer dan 30 dagen geldt een vaste toeslag van 3% vermeerderd met toeslag van minimaal 2% per 30 dagen of deel daar van.
4.5 De kosten zoals vermeld in artikel 4.4. worden bij opdracht definitief vastgesteld en mogen maximaal 50% naar boven worden bijgesteld indien de factuurovername dit vereist.
4.5 Alle door Concera aangeboden offertes geschieden op naam en zijn niet overdraagbaar.

5. Levering van goederen

5.1 Concera is gerechtigd orders in gedeelten uit te leveren en te factureren.
5.2 Levertijden worden bij benadering vastgesteld. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever Concera schriftelijk in gebreke te stellen en Concera daarbij een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden.
5.3 Het risico van de geleverde producten is na levering steeds voor rekening van opdrachtgever.

6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Concera zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Concera het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Concera aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs aan kan nemen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Concera worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Concera zijn verstrekt, heeft Concera het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 Bij door aan opdrachtgever te wijten vertragingen, behoudt Concera zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen wanneer deze aantoonbaar het gevolg zijn van de vertraging. 
6.5 Bij door aan opdrachtgever te wijten vertragingen is Concera gerechtigd om facturatie-termijnen te laten afwijken of splitsen.

7. Annulering of wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Concera daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
7.2 Bij annulering van een overeenkomst door opdrachtgever heeft Concera het recht nakoming te eisen.
7.3 Bij acceptatie van een annulering is Concera gerechtigd de tot dan gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen, alsmede een bedrag van 30% van het orderbedrag. Het totaalbedrag zal hierbij nimmer het offertebedrag overschrijven.

8. Duur en beëindiging
8.1 Een overeenkomst wordt, tenzij schriftelijk anders bepaald, aangegaan voor onbepaalde duur.
8.2 Concera kan de overeenkomst, dienst of contract met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen jegens Concera niet, niet behoorlijk, of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
8.3 Concera heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, in staat van faillissement is verklaard, of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Alle door opdrachtgever verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar. 

9. Verplichtingen van Concera
9.1 Concera zal zich inspannen een dienst binnen een afgesproken termijn te leveren. Indien deze termijn dreigt te verstrijken zal Concera de opdrachtgever hieromtrent inlichten. Een verstreken termijn houdt geenszins het recht in tot welke vorm van schadeloosstelling aan opdrachtgever dan ook. Excessieve overschrijding van de leveringstermijn kan beschouwd worden als een reden tot ontbinding van de overeenkomst.
9.2 Concera zal zich inspannen alle prijsopgaven met de grootste zorg samen te stellen. Alle door Concera opgegeven prijzen, hetzij op de Concera website, hetzij op enige andere manier verkregen, zijn indicaties. Aan deze indicaties kunnen geen rechten ontleend worden. Opmaak-, druk- en zetfouten hierin zijn voorbehouden. 

10. Garantie
10.1 Concera garandeert de deugdelijke werking van product(en) geleverd aan opdrachtgever, voor de  periode zoals deze door de fabrikant/producent is vastgesteld ten tijde van levering van het product met een maximum van 2 jaar. Voorwaarden en bepalingen zoals deze door de fabrikant zijn vastgelegd blijven gelden.
10.2 Door Concera geleverde programmatuur wordt op juistheid en functioneren gegarandeerd voor een periode van honderdtachtig (180) dagen na oplevering van de desbetreffende programmatuur. Indien opdrachtgever een onjuistheid of fout constateert in programmatuur, dan dient deze dit zo snel mogelijk te melden. Hierna zal Concera deze onjuistheid of fout zo snel mogelijk herstellen. Na deze honderdtachtig (180) dagen vervalt elke verplichting van Concera jegens opdrachtgever ten aanzien van de geleverde programmatuur. Artikel 10.2 geldt niet voor door opdrachtgever aangeleverde onjuistheden. Voor correcties hieraan zal hierover het normale tarief berekend worden. 
10.3 Programmatuur wordt in gesloten en gecompileerde vorm slechts een maal gratis aan opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van een  veiligheidskopie van de door Concera geleverde programmatuur. Voor naleveringen van kopiën, backups, beveiligingsgegevens en configuraties worden kosten in rekening gebracht.

11. Intellectuele eigendom
11.1 Alle door Concera verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Concera worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
11.2 Concera behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 
11.3 Concera heeft het recht om voor opdrachtgever vervaardigde programmatuur voor eigen promotiedoeleinden te gebruiken. Bezwaar hiertegen moet schriftelijk en aangetekend kenbaar worden gemaakt. Hierna zal Concera uitsluitend voor de toekomst deze activiteiten met betrekking op de voor opdrachtgever vervaardigde programmatuur stopzetten.
11.4 Zolang betaling niet heeft plaatsgevonden is Concera onmiddellijk na het verstrijken van de betalingstermijn gerechtigd over de geleverde dienst(en) en/of producten te beschikken of de opdrachtgever het gebruik van de door Concera geleverde dienst(en) en/of producten te verbieden.

12. Reclamaties of klachten
12.1 Klachten over de geleverde dienst(en) en/of producten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering van de betreffende dienst(en) en/of producten schriftelijk te worden gemeld aan Concera.
12.2 Indien een klacht gegrond is, zal Concera de dienst(en) en/of producten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
12.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienst(en) en/of producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal Concera slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.
12.4 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Concera niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

13. Honorarium dienstverlening

13.1 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Concera, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.
13.2 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken of met een totaalbedrag vanaf €1500,00 is Concera gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
13.3 Concera is gerechtigd om betaling vooraf te eisen indien het betalingsverleden van de opdrachtgever hiertoe aanleiding geeft of indien door opdrachtgever vervallen facturen nog niet voldaan zijn.

14. Hostingdiensten en domeinregistraties
14.1 Hostingdiensten en domeinregistraties worden vooraf gefactureerd voor een bepaalde periode en worden niet automatisch verlengd tenzij anders overeengekomen. 
14.2 Lopende hostingdiensten en domeinregistratie worden gestaakt en als opgezegd beschouwd wanneer de opdrachtgever de betaling niet binnen de betalingstermijn voldoet.
14.3 Hostingdiensten en domeinregistraties worden per direct gestaakt wanneer opdrachtgever websites exploiteerd die frauderen, criminele of illegale activiteiten worden uitgevoerd, activiteiten worden uitgevoerd die gelieerd kunnen worden aan hacken, virussen worden verspreid, pornografisch of illegaal materiaal beschikbaar gesteld wordt en/of wanneer spam wordt verstuurd.
14.4 Hostingdiensten en domeinregistraties worden geleverd overeenkomstig geldende account-limieten. Overschreiding van limieten heeft een verhoging van een account / extra kosten tot gevolg voor opdrachtgever.
14.5 Concera heeft het recht online diensten te staken wanneer deze de continuïteit en/of beschikbaarheid van diensten van enige aard van Concera door toedoen van opdrachtgever nadelig worden beïnvloed of het risico daarop aanzienlijk is.
14.6 Opdrachtgever geeft Concera onvoorwaardelijk toestemming diensten en domeinen te beëindigen ten einde van de lopende periode wanneer voor de nieuwe periode de betalingsverplichting niet wordt nagekomen.
14.7 Concera is gerechtigd domeinregistraties te verhandelen en/of op eigen naam te continueren wanneer door opdrachtgever de betalingsverplichting niet wordt nagekomen.
14.7 Het is niet mogelijk om na opzegging van een domeinregistratie, een domein opnieuw te registreren.
14.8 Bij een herhaaldelijke betalingsachterstand behoud Concera zicht het recht voor om hostingdiensten aan opdrachtgever te weigeren.
14.9 Concera is gerechtigd zonder opgaaf van reden een hostingdienst vooraf te factureren.
14.10 Voor alle hostingdiensten en domeinregistraties geldt een betalingstermijn van maximaal 14 dagen.

15. Betaling en facturering
15.1 Betaling dient, tenzij anders aangegeven, binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.  
15.2. Voor fixed price projecten waarvoor een termijn bij opdracht wordt overeengekomen wordt, tenzij anders vermeld, een betalingstermijn van 30 dagen aangehouden. 
15.3 Indien opdrachtgever niet binnen de betaaltermijn aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is hij na de vervaldatum per direct in verzuim en kunnen diensten en leveringen worden opgeschort.
15.4 Vanaf de vervaldatum is opdrachtgever de op de factuur als creditbeperking vermelde toeslag verschuldigd. Deze creditbeperking bedraagt standaard 2%, echter kan per klant zonder opgave van reden aangepast zijn. Indien creditbeperking niet op de factuur is vermeld, is deze niet van toepassing.
15.5 Vanaf de vervaldatum is opdrachtgever de geldende wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente is per maand opeisbaar vanaf de vervaldatum met een minimum renteperiode van 1 maand volledige maand of een veelvoud er van. Voor de berekening van de rente wordt gerekend met maanden van 30 dagen. Op elke 31e dag wordt 1 maand extra rente in rekening gebracht. Voor de actuele wettelijke rente zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-wettelijke-rente
15.6 Bij verzuim zal Concera minimaal de volgende kosten hanteren:
15.6.1 Betalingsherinnering 1 : verstuurd vanaf 1e dag voor de verstrijken betalingstermijn. Er worden geen extra kosten. 
15.6.2 Betalingsherinnering 2 : verstuurd vanaf 5 dagen na versturen 1e betalingsherinnering. De kosten van de 2e herinnering bedragen €12,50. 
15.6.3 Aanmaning : vanaf 5 dagen na versturen 2e betalingsherinnering. De lopende werkzaamheden worden gestaakt. De kosten van de aanmaning bedragen 2% van het factuurbedrag + rente conform punt 15.5.
15.6.4 In gebreke stelling : vanaf 5 dagen na de aanmaning wordt u een ingebrekestelling / opschorting diensten verstuurd. Incassoprocedure : c.a. 7 dagen na de ingebrekestelling wordt de invordering overgedragen aan een incassobureau/gerechtsdeurwaarder. Concera is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door staking van leveringen en diensten en opschortingen bij het verzaken van de betalingsverplichting.
15.6.5 Vanaf de 2e betalingsherinnering worden alle diensten en leveringen opgeschort, zie ook artikel 15.11.x
15.6.6 Vanaf het moment dat de aanmaning verstuurd wordt (dagtekening aanmaning) worden afspraken omtrent kortingen geannuleerd en dienen opnieuw onderhandeld te worden. Nieuw opdrachten worden zonder nieuwe afspraken vanaf dit moment nog uitsluitend zonder korting geleverd.
15.7 Eventuele kosten, gemaakt door Concera, voor het vorderen van een betaling van opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever.
15.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
15.9 Indien opdrachtgever van mening is dat een factuur van Concera onjuist is, dient dit binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemeld te worden. Verplichting tot betaling van het betreffende bedrag blijft bestaan. 
15.10 Goederen geleverd aan opdrachtgever worden pas eigendom nadat deze hiervoor alle verschuldigde betaling aan Concera heeft voldaan.
15.11.1 Concera is gerechtigd de levering van goederen op te schorten indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn de factuur voldoet. Standaard wordt automatisch de (op)levertermijn verlengt met het aantal dagen overschrijding van de betalingstermijn + 14 dagen.
15.11.1 Concera is gerechtigd de dienstverlening op te schorten indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn de factuur voldoet. Bij overeengekomen opleverdatum wordt deze automatisch opgeschoven met het aantal dagen overschrijding van de betalingstermijn + 14 dagen.
15.11.2 Alle gevolgkosten van een conform artikel 15.11.1 en 15.11.2 uitgestelde levering komen voor rekening van opdrachtgever.
15.12 Concera tracht de facturatie van binnen 1 maand na levering te verzorgen echter behoudt Concera zich het recht voor om leveringen, diensten en producten tot 24 maanden na voltooiing/levering te factureren.
15.13 Opdrachtgever geeft bij een betalingsachterstand, opdrachtnemer (Concera) automatisch en zonder voorwaarden de opdracht tot directe beïndiging, annulering en staking van diensten en contracten met doorlopend en/of periodiek karakter zoals hosting, domeinregistratie, servicecontracten en onderhoudscontracten
15.14 Concera is gerechtigd voor opdrachtgever gerealiseerde en/of nog niet geleverde producten en/of diensten die onderdeel zijn van de opdracht / overeenkomst onvoorwaardelijk aan te bieden aan derden wanneer door opdrachtgever de betalingsverplichting niet wordt nagekomen.
15.15 Concera is gerechtigd domeinregistraties te annuleren, te verhandelen en/of op eigen naam te continueren wanneer door opdrachtgever de betalingsverplichting niet wordt nagekomen.
15.16 Concera is gerechtigd leveringen aan opdrachtgever te weigeren wanneer herhaaldelijk betalingsachterstanden optreden of wanneer een betalingsconflict of betalingsachterstand aannemelijk is.
15.17 Concera is gerechtigd, bij uitblijven van correct betalingsgedrag, diensten en producten nog uitsluitend tegen vooruitbetaling te leveren alsmede afgesproken kortingen te laten vervallen.
15.18 Bij toepasselijkheid van een betalingstermijn van langer dan 30 dagen geldt een factoring toeslag. Deze toeslag betreft vaste toeslag van 3% vermeerderd met toeslag van minimaal 2% per 30 dagen of deel daar van.
15.19 De factoring toeslag wordt bij opdracht definitief vastgesteld en mag maximaal 50% hoger liggen dan in de prijsopgave vermelde kosten. 

16. Aansprakelijkheid
16.1 Concera is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Concera toe te rekenen tekortkoming, hierbij uitgesloten schade ten gevolge van overmacht en tekortkomingen van derden, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Concera verzekerd is. 
16.2 Opdrachtgever vrijwaart Concera voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en / of diensten van Concera.
16.3 Opdrachtgever vrijwaart Concera voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de door opdrachtgever aangeleverde goederen, waaronder, maar niet beperkt tot, gegevensdragers, hard- en software.
16.4 Concera is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal, waaronder, maar niet beperkt tot, schriftelijk materiaal, foto’s en logo’s in welke vorm dan ook.
16.5 Concera is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Concera is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
16.6 Concera is nimmer aansprakelijk voor enige schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot directe of indirecte schade door lichamelijk letsel, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) die is ontstaan door het gebruik of verhindering tot gebruik van de geleverde dienst. 
16.7 De totale aansprakelijkheid van Concera, onder welke voorwaarde van deze overeenkomst dan ook, is beperkt tot het door opdrachtgever betaalde bedrag voor de door Concera geleverde dienst.
16.8 Aansprakelijkheid voor schade voor zover veroorzaakt door schuld van Concera aan eigendommen van opdrachtgever is beperkt tot reparatie of vervanging van het desbetreffende goed met hetzelfde of een gelijksoortig goed. Concera is nimmer aansprakelijk voor enige schade (daaronder begrepen maar niet beperkt tot directe of indirecte schade door lichamelijk letsel, winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie of enig ander geldelijk verlies) die is ontstaan door het gebruik of verhindering tot gebruik van het desbetreffende goed. 
16.9 Concera is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover Concera daarvoor verzekerd is;
16.10 Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Concera niet aansprakelijk.
16.11 Concera is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat uit staking van werkzaamheden, leveringen of diensten bij betalingsachterstand(en) van opdrachtgever.

17. Toepasselijk recht

17.1 Op elke overeenkomst tussen Concera en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

18. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
18.1 Concera heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever het niet eens is met deze wijziging, heeft hij het recht de aangegane overeenkomst uitsluitend voor de toekomst te ontbinden.
18.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Rotterdam vestiging Dordrecht.
18.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht. 

19. Beveiliging en gegevensbescherming
19.1 Concera is verplicht eigen systemen en hardware die te maken hebben met veiligheid en beveiliging te onderhouden en met regelmaat te inspecteren, controleren en te updaten naar de laatst beschikbare software/firmware versies mits dit technisch mogelijk is.
19.2 Concera is alleen verantwoordelijk voor onderhoud en beveiliging van systemen die door Concera zelf zijn ingericht, voorzien zijn van uitsluitend eigen software van Concera en niet door opdrachtgever en/of derden worden beheerd en/of waarvoor geen toegang is tot de systemen voor opdrachtgever en/of derden.
19.3 Concera is alleen verantwoordelijk voor onderhoud en beveiilging van systemen waarvoor een SLA is overeengekomen met de opdrachtgever en waarvoor een update-overeenkomst is gesloten.
19.4 Uitvoering van een serviceovereenkomst en de daarbij overeengekomen verantwoordingen vervallen voor systemen en/of software wanneer opdrachtgever niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
19.5 Uitvoering van een serviceovereenkomst en de daarbij overeengekomen verantwoordingen vervallen voor systemen en/of software wanneer opdrachtgever niet of niet tijdig de door Concera aangegeven noodzakelijke werkzaamheden, updates en/of upgrades heeft doorgevoerd en/of heeft laten doorvoeren.
19.6 Gebruikt van Open Source software of software van derden is, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, ten alle tijde de verantwoording van opdrachtgever / gebruiker van de software.
19.7 Indien Concera gerechtigd dat wanneer Concera het noodzakelijk acht voor beveiliging van systemen, netwerk of gegevens, diensten offline gehaald worden en/of de toegang tot systemen wordt ontzegd.

Algemene Voorwaarden van Concera