Actuele licentieovereenkomst v19.0.1

Concera Software levert software van eigen ontwikkeling uitsluitend onder de Algemene Licentieovereenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Bij activering en/of acceptatie van de software of bij in opdracht geven van een levering van software, accepteert opdrachtgever onderstaande licentieovereenkomst.
Ingangsdatum : 1 januari 2019
Versie : 19.0.1
Revisiecode : 0
ad4477c9d3f39598774066f6912e0e5


1. Definities
1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon welke de softwarelicentie van Concera heeft afgenomen.
1.2 Concera: Concera Software, een rechtspersoon naar Nederlands recht, alsmede haar rechtsopvolgers en alle met haar of met deze rechtsopvolgers gelieerde ondernemingen.
1.3 Dienst: De door Concera Software geleverde diensten, zoals bijvoorbeeld grafisch ontwerp, programmeren, automatisering, hard- en softwarelevering, advies, planning en onderhoud.
1.4 Overeenkomst: De door opdrachtgever en Concera Software aangegane overeenkomst met betrekking tot de door Concera geleverde dienst(en) en/of producten.
1.5 Order: Opdracht gegeven door opdrachtgever voor het leveren van een dienst en/of product door Concera.
1.6 Programmatuur: De door Concera geleverde dienst en/of product met betrekking tot door Concera geproduceerde en ontwikkelde software.
1.7 Eindgebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon, welke met Concera Software een overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Concera en opdrachtgever aangaande levering van softwarelicenties van door Concera ontwikkelde software.
2.2 De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt door Concera uitdrukkelijk van de hand gewezen tenwij anders schriftelijke overeengekomen.
2.3 Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, door middel van een door opdrachtgever en Concera ondertekende schriftelijke overeenkomst.
2.4 De overeenkomst is van toepassing op opdrachtgever en eindgebruiker.
2.5 Uitzonderingen op deze en andere overeenkomsten en voorwaarden van Concera kunnen uitsluitend schriftelijk worden toegezegd door bij KvK geregistreerde volledig bevoegde personen.

3. Licentievoorwaarden
3.1 Een licentie wordt afgegeven op basis van geoffreerde functionaliteiten en/of limieten. Limiten mogen, ook wanneer mogelijk, niet ten opzichte van de afgegeven licentie worden overschreden.
3.2 Licenties zijn op naam gesteld en niet overdraagbaar zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Concera.
3.3 Een licentie mag alleen worden doorverkocht indien vooraf bekend is gemaakt dat de licentie niet voor eigen gebruik wordt ingezet.
3.4 Uitgaande van artikel 3.3 mag een licentie mag alleen worden doorverkocht door directe klanten van Concera.
3.5 Een licentie wordt geactiveerd middels een Lisence Signing Request (LSR) of System ID. Een licentie is gebonden aan de LSR / System ID. Activeren van de licentie kan op https://concera.software/activate-license
3.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk eindgebruiker te wijzen op deze licentieovereenkomst wanneer eindgebruiker deze zelf niet had kunnen inzien.

4. Toepassing en inzet
4.1 De software mag alleen worden toegepast voor het doel waarvoor de ontwikkeling is gedaan.
4.2 De software mag alleen bij en door de overeengekomen en gelicentieerde eindgebruiker worden ingezet.
4.2 Software van Concera mag niet op enige wijze worden gekopieerd.
4.3 Applicaties en software van Concera mag zonder schriftelijke toestemming van Concera, niet op enige wijze aan derden worden overgedragen en/of ter inzage worden aangeboden.
4.4 Software van Concera mag niet worden gebruikt voor toepassingen die wettelijk niet zijn toegestaan.
4.5 Software van Concera mag niet worden toegepast voor terroristische doeleinden.
4.6 Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de software.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtgever en eindgebruiker zijn verantwoordelijk voor het testen van de applicatie alvorens deze in gebruik genomen wordt ten einde schade en of problemen aan gekoppelde systemen te voorkomen.
5.2 Opdrachtgever en eindgebruiker vrijwaarden Concera Software van directe en indirecte, materiële en financiële schade die ontstaat door gebruik van de door Concera ontwikkelde en geleverde software tenzij Concera de verantwoording voor de applicatie schriftelijk heeft overgenomen van opdrachtgever.
5.3 Indien sprake is van aansprakelijkheid kan en zal deze nimmer de totale kosten van de door Concera geleverde software licentie overstijgen tenzij schriftelijk door Concera een hogere aansprakelijkheid is aanvaard. Deze hogere aansprakelijkheid zal in de toezegging zal ten alle tijde, ongeacht de bevestiging, gelimiteerd zijn tot het bedrag waarvoor Concera verzekerd is.
5.4 Concera is niet aansprakelijk voor overschrijding van levertijden en/of vertragingen in de projectvoortgang als gevolg van toepassing van een door Concera ontwikkelde applicatie.

6. Intrekking licentie
6.1 Concera is gerechtigd licenties, zonder restitutie van betaalde gelden, in te trekken wanneer gebruik van de licentie in strijd is met deze licentie overeenkomst en/of met de algemene voorwaarden van Concera.
6.2 Een licentie is alleen geldig wanneer opdrachtgever de volledige betalingsverplichting heeft voldaan.

7. Service overeenkomst
7.1 Alle software van Concera heeft 3 maanden gratis onbeperkte support op functioneren na activeren van de licentie.
7.2 Support bij in bedrijfname en/of ontwikkeling wordt uitsluitend op basis van nacalculatie uitgevoerd tenzij anders overeengekomen.
7.3 Alle support gebeurd op basis van best-effort, zonder geldende reactietijd of tijd tot oplossing.
7.4 Voor het doorvoeren van verbeteringen en correcties van de software kan een herinstallatie nodig zijn. Concera zal deze gratis doorvoeren, er worden geen kosten vergoed voor derden.

8. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
8.1 Concera heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn geldig voor nieuw afgegeven licenties.
8.2 Toepasselijke licentievoorwaarden worden vastgesteld op basis van activeringsdatum van een licentie.
8.3 Deze voorwaarden gelden als aanvulling op de algemene voorwaarden.Actuele licentieovereenkomst v19.0.1
Vervallen licentieovereenkomst v18.0.5 (vervallen per 31/12/2018)